Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Turbåtar       Bo på ön       Kafé       Se och göra       Natur och historia       Drift       Arkiv       Kontakt   

Loggbok från Hallands Väderö - 2011

Traditionell Julvandring

26 december

JulvandringAnnandagsutfärden 2010 bjöd på snö och början till isläggning. Det blåste och bildades packis i Sandhamn. Nanny fick gå till Kappelhamn.

Det var tur att bryggan vid Sandhamn var åtkomlig i år eftersom Kappelhamnsbryggan skadades under Adventsstormen och inte kunde användas.

Vädret var milt men, som framgår av bilden, gråmulet. Entusiasterna kom i alla fall och Nanny gick två turer i vardera riktningen; ut kl 10 och 11 och åter 12,20 och 14.20. Man kunde därför välja att vistas på ön från en timme, upp till fyra.

Måttliga skador efter Adventsstormen – men telefonerna är döda.


Adventsstormen fällde en del träd och orsakade skador på hus och bryggor men i stort måttliga skador. Värre var det med telefonkabeln vilken redan på stormdagens eftermiddag skadades på havsbottnen i närheten Kappelhamn. Därför fungerar nu inte de fasta telefonerna på ön och inte heller överföringen till SMHI från den automatiska väderstationen vid fyren. Nätägaren utreder om kabeln skall repareras eller ersättas av annan teknik.

Båtlinjen Torekov - Hallands Väderö erbjuds med ensamrätt genom nyttjanderättsavtal för båtbryggorna på Hallands Väderö.


Avtalet med befintlig entreprenör, rederiet, är uppsagt till den 31 december 2011. Vi efterlyser därför ny entreprenör från senast våren 2012.

» Hallands Väderö i TV-såpa

30 Oktober

Väderön, Torekov och Båstad fick en framskjuten plats i premiäravsnittet av SVT1:s realityserie "Allt för Sverige" den 30 oktober med Anders Lundin som programledare. Tio tävlande amerikaner kom med fiskebåt från Danmark direkt till Torekov, där de landsteg och kysste marken. Det visade sig att en av deltagarna, Guy Clark, född 1960, är dotterdotterdotterson till Charlotta Romare (1841-1877), äldsta dottern till Obertelius Benedictus Romare, som var kronolots på Hallands Väderö 1844-1871. Guy fick åka båt till Kappelhamn för att på plats uppleva Lotsstugan, där familjen Romare bodde. Programmet kan ses på SVT Play.

Efter Charlottas tidiga död emigrerade maken, muraren Pehr Jönsson (Peter Johson) och barnen, fyra döttrar och en son efterhand från Björnekulla till USA. Charlottas sex syskon och många av deras ättlingar stannade i Sverige så Guy Clark kommer säkert att bli väl omhändertagen. Källa: Skepparsläkten Pål Romare, tredje släktboken.

» Väderötrafikens framtid

23 Oktober

NST:s förstasidesnyhet den 23 oktober var Väderötrafiken. I en artikel på Båstadssidan med bild av redaren Sven-Ivan Lindgren på Nanny, nämns att han inte förnyar sitt kontrakt efter årsskiftet. EU-regler med skärpta krav på passagerar­båtarna infördes i juli 2010. Fartygen måste förses med vattentäta skott, annars minskas det tillåtna antalet passagerare. Trots att Sund redan är ombyggd tycker sjökapten Lindgren, som fyllt 67 år, att det är ett passande tillfälle att pensionera sig.

NannyTorekovs församling utbjuder därför trafikrättigheterna till nya intressenter, som även kan få ta över fartyg från det "gamla" rederiet. Det ännu inte klart med ersättare. Även alternativa lösningar diskuteras. Förutom turister behöver också betesdjur, material och maskiner för byggnad och underhåll och varor till kafé och sommarboende på ön transporteras. En fortsatt väl fungerande båttrafik har stor betydelse för naturreservatets skötsel och tillgänglighet och självklart för turistnäringen i NV Skåne. Länsstyrelse, kommunpolitiker och Torekovs byaråd är informerade om den pågående förändringen.

» Fyren behöver renoveras

24 Oktober

FyrenKyrkorådet påtalar i en skrivelse till Sjöfartverken fyrtornets dåliga skick och efterlyser renovering.

Enligt en artikel på Båstadsidan i NST den 24 oktober är Sjöfartsverket väl medvetet om den rostiga fyren och en plan för renovering finns med i budgeten inför 2012. Det säger Jon Granstedt, affärsområdeschef för bygg och teknik. Kostnaden uppskattas till drygt 1,2 miljoner kronor. Bilden visar fyrmodellen på Väderömuseet med verklighetstrogen rost från 1990-talet.

Läs mer om Fyrplatsen på ön.

» Betesdjur iland

Oktober

Ungnöt, hästar och lamm har tagits iland från ön medan baggar släppts ut till fåren, som får vara kvar ännu en tid.

» Arkitekterna åter på Ön

24 Oktober

Arkitektparet Marianne Dahlbäck och Göran Månsson bodde i Sunnan några dagar. Den 24 oktober åkte Magnus Andrell och John Henrysson över till Tjuvelthamn med "Ljusterö", en orange f.d. sjömätningsbåt (bild), utlånad av Torekovs Varv. Arkitekterna bjöd på lunch (bild) medan man diskuterade utformningen av Skogvaktargården och anpassning till krav som Länsstyrelsens naturvårdsenhet respektive kommunala myndigheter kan väntas ställa på anläggningen.

» Länsstyrelsens förvaltare besökte Ön

19 Oktober

Den 19 oktober besökte Kenth Ljungberg och Karl-Johan Pålsson från länsstyrelsens naturvårdsenhet Hallands Väderön tillsammans med de lokala förvaltarna Magnus Andrell och John Henrysson. På grund av det blåsiga vädret förlades förmiddagens överläggningar till församlingshemmet S:ta Thora. Efter lunch tog de sig över till Väderön i sydvästlig kuling. Det blåste för hårt för kyrkans öppna båt Dagmar. Istället anlitades taxibåten Elsa T med Sven-Ivan Lindgren som skeppare. På ön inspekterades bl.a. en TC med latringrop (bild), nyplanteringar av bok och resultatet av andra naturvårds­åtgärder, som utfördes vecka 39 i år och tidigare.

» Insamling av strandbeta

Oktober

Genetikern Friedrich Kopisch-Obuch från universitetet i Kiel har fått tillstånd att på Hallands Väderö samla in frön och bladvävnad från strandbeta (ssp. maritima). Forskaren bor då på Fyrplatsen. Strandbeta är vildväxande på Vingaskär, Väderön och näraliggande stränder på fastlandet. Till Beta vulgaris hör även förädlade sorter som sockerbeta, foderbeta, rödbeta och mangold. Svenska växtförädlare har hämtat arvsanlag från strandbeta på Vingaskär i syfte att förbättra odlade sorters motståndskraft mot sjukdomar såsom mjöldagg och nematoder (rundmaskar) eller mot torka och andra hot.

» Ny art för Väderön

3 oktober

Den 3 oktober meddelar Nils Forshed, fjärilskännare och illustratör till boken "Hallands Väderö - naturen och historien" att en av de fjärilar, som samlats in under forskningsarbete för boken, efter expertutlåtande av Bengt Å. Bengtsson visat sig vara bokantennmal (Nematopogon adansoniellus), som förekommer i skogar med bok. Artens vingspann är upp till 2 cm och antennerna 1,5 2 gånger så långa som framvingarna.

Till skillnad från andra arter av samma släkte har bokantennmalen vit-och brunringade antenner. Arten har i Sverige tidigare bara påträffats på Kullaberg och vid Vegeholm men finns i stora delar av Danmark. Sju av släktets nio arter i Europa, förkommer i stora delar av Sverige. Faktakälla: Nationalnyckeln band DE 1-13 sidan 328. GRATTIS NILS!

Se även Loggbok från 2009, 17 juli Nils Forshed berättade om fjärilar på Ön och Aktiviteter under 2009 - Juli 17 juli.

» Traditionsenlig röjning

22-24 september

Vecka 39, arbetade fyra professionella sågare och en förman med röjning på Ön assisterade av personal från Västra Bjäre kyrkoförvaltning och andra medhjälpare. Detta var den nionde röjningen med denna bemanning. Röjning skedde i området öster om f.d. plantskolan i Ravnahult och i några små områden runt Hannelund.

Bilder från röjningarna 2009 och 2010 finns i Loggbok under Tidigare aktiviteter Loggbok från 2009 - september respektive Verksamhetsberättelse för 2010.

Foton från nordöst mot f.d. plantskolan före, under och efter årets röjning.

Foton från nordöst mot f.d. plantskolan före, under och efter årets röjning.

» Kvartärgeologisk exkursion

24 september

Lördagen den 24 september genomförde Sällskapet Hallands Väderös Natur sin traditionella höstexkursion. Huvudämnet var Littorinavallen, (eller Litorina- Jära-, Tapesvallen), som havet svallade upp för ca 7 000 år sedan och som slingrar sig runt på ön cirka tio meter över havsnivån. Geologen Nils-Olof Svensson, med rötter i Bjäre, berättade och förklarade. Han har tidigare tagit borrprover i bottnen av Oadammen och Hälledammen för pollenanalys.

Arkeologen Jons Paulsson, som tidigare varit tillsynsman på Väderön under tre säsonger, representerade Sällskapets styrelse och beskrev stenåldersmänniskors aktiviteter på Ön vid denna tid då vallen var havsstrand.

Nils-Olof delade med sig av ett utmärkt kartmaterial med av honom nyframställda originalkartor med höjdkurvor respektive Littorinavallens sträckning på Väderön. Bild med exkursionsledarna vid Sandhamn, Nils-Olof till vänster respektive med deltagarna på Littorinavallen i Ravnahult.

Exkursionsledarna vid Sandhamn och Hela exkursionsgruppen på Littorinavallen

» GRAAL-grupp forskar på Ön

20 september

Tisdagen den 20 september fick förvaltarna för Hallands Väderö vara med om en föredragning när tre representanter för forskningsprojektet GRAAL - Genetisk vaRiation som kulturArv i Sydsveriges Agrara Landskap beskrev hur Väderön (och Bjärehalvön) passar in i deras projektet.

Ett par av forskarna i projektgruppen har sedan tidigare anknytning till Väderö, nämligen arkeologen Jenny Nord och ekologen Urban Emanuelsson vid Centrum för biologisk mångfald, CBM (Urban syns på flera bilder på hemsidan, bl.a. i Verksamhetsberättelse 2010 på bild 59).

Deltog gjorde även Erik Persson, filosof vid NordGen/Pufendorfinstitutet. Alla tre har f.n.sin placering vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. CBM startade 1995 med Urban som föreståndare och håller till Naturicum i Ultuna, således i samma hus som ArtDatabanken, som besökte Ön den 31 augusti.

» Röjarveckan planeras

16 september

Fredagen den 16 september var Tryggve Persson från Lunds Stift på Väderön med förvaltarna Magnus Andrell och John Henrysson för att välja ut de mest angelägna platserna för årets röjning, som traditionellt äger rum i vecka 39.

Till årets huvudobjekt utsågs området öster om f.d. plantskolan i Ravnahult och några områden runt Hannelund. Bilder visar dagens planering under andra frukost och ett möte med vaktmästare Mikael Haraldsson i Söndre skog. En bild visar igenväxt betesmark öster om plantskolan och en annan, som tagits efter årets röjning, visar att den gamla stenmuren åter syns på avstånd när man går mot fyren. Djuren kommer också bättre åt att beta.

» Besök på Tylön

10 september

Lördagen den 10 september arrangerade Svenska Fyrsällskapets Göteborgsavdelning en utflykt till Tylön för att se på fyren, som uppfördes 1870 på vår grannö.

Tylöns fyr avbemannades 1968 och ersattes av kassunfyren Tylögrund. Den gamla fyren har efterhand rostat sönder. Statens Fastighetsverk, som äger fyren, började 2008 att omsorgsfullt renovera den förfallna fyren och fyrbostäderna. Hela fyrplatsen är sedan 1993 statligt byggnadsminne. Själva fyrtornet är nu i stort sett färdigrenoverat. Anders Röös från Fastighetsverket visade och berättade om detta arbete, om vilket man kan läsa i "Blänket" 2011: 2 s 36 43.

Representanter för Väderöns fyrgrupp och anställda fick möjlighet att följa med på till Tylön ombord på skonaren Tre Hjärtan från Halmstad. Landstigning på Tylön skedde i smågrupper med hjälp av en motordriven gummibåt. Bilderna visar Väderögruppen på Tylöns brygga, skonaren Tre Hjärtan på redden sedd från Tylön med Tylöhus i bakgrunden och Tylöns fyrplats med basen av kassunfyren Tylögrund från sydväst.

Besök på Tylön

» Projekt Skogvaktargården uppgraderas

29/8 till 4/9

Arkitektparet Månsson och Dahlbäck på VäderönVecka 35 tillbringade arkitektparet Månsson och Dahlbäck på Väderön. Då passade församlingens representanter på att träffa dem för att diskutera och revidera planerna för gårdens framtida utformning. Göran Månsson förklarade sina visioner för ordförande Magnus Andrell i den gamla logen, som är tänkt att bli kapell.

» Artexperter på Ön

Onsdagen den 31 augusti

En stor grupp experter från ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (Naturicum vid Ultuna i Uppsala) besökte NV Skåne under några dagar.

ArtDatabanken på ön

Onsdagen ägnades åt Hallands Väderö där Örjan Fritz och Karin Hernborg guidade större delen av sällskapet medan några sökte sig egna vägar. Med kikare, luppar och håvar studerades öns mångfald av i första hand rödlistade arter. Medhavd lunch intogs i Klippträdgårdarna på amfibolitryggen med utsikt över "Savannlandskapet" och med en stolt fjällskivlig i förgrunden. Årstiden och det fuktiga vädret bidrog till att många svampar hittades. Här och var kändes lukten från stinksvamp/liksvamp och doften från lökbroskskivling. På "Äldsta eken" fann man en tungticka (Hallenberg, N. & Sunhede, S. 1979. Notes on the wood fungus flora of Hallands Väderö. Göteborgs svampklubb Årsskrift 1979: 67–85) och på "Största eken" en tårticka. Igelkottaggsvampen på en bok i Söndre skog uppvisade tyvärr inte upp sin spektakulära sporkropp. Den och andra svampar beskrivs i Meddelande från SHVN nr. 67/2007, sidan 13-15. Även lavar studerades flitigt bl.a. på "Spruckna boken" i Söndre skog. För de namngivna träden hänvisas till sidan 254 i Ekstam-Forshed: Hallands Väderö - naturen och kulturen (2010).

» Fartyg passerar

Fredagen den 26 augusti.

Färjan mellan Köpenhamn och Oslo passerar varje dag utanför Halland Väderö.
Då och då kommer mer eller mindre kända fartyg förbi, ibland mellan ön och land. Dagarna efter Tall Ships Races målgång i Halmstad den 6 augusti sågs några av de över 60 deltagande segelfartygen passera ön på färd söderut. Norska fullriggaren Christian Radich, känd från filmen Windjammer och TV-serien Onedinlinjen, gick för maskin genom Öa-sundet. Den holländska briggen Morgenster kom sedan med enstaka segel uppe. Utanför ön passerade den holländska tremastade barken Europa, sjösatt 1911, med seglen hissade.

Morgenster

Marinens utbildningsfartyg HMS Carlskrona, kom den 17 augusti insmygande från söder och gjorde en lov runt ön.

HMS Carlskrona

» Besök på Vingaskär

Lördagen den 20 augusti

Ett tiotal personer landsteg Vingaskär dit de skeppades av Nanny och sista biten i en tenderbåt. De som inte kunde eller ville klättra ner i den lilla båten på en lejdare deltog istället i en sälsafari under väntetiden. När man närmar sig skäret från sydöst, och bara den norra "puckeln" syns, påminner skäret till formen nästan om en "liten Karlsö" med sina branta kanter och plana platå. Det är en synvilla eftersom "platån" i öster i själva verket är en av vind och saltstänk tuktad buskridå.

Vinga skär

» Internationella fyrdagen

Lördag och söndag den 20-21 augusti

Under den nionde internationella fyrdagen visades fyren på söndagen med Bengt Kollberg, Nils Lundquist och Henrik Bjuvsten från kyrkorådets fyrutskott som guider. Deras medhjälpare serverade kaffe. Man öppnade en timme före utsatt tid och på 5 timmar hann 126 personer besöka fyren. I hela landet var 71 fyrar öppna för visning och de hade tillsammans över 12 000 besökare (nytt rekord). I särklass flest besökare hade Kullens fyr, som fyllde 450 år. Tillsammans med Västra Kullabergs naturreservat, som firade 40 år, räknade man in 4 000 besökare under helgen.

» Ny pilgrimsvandring på Ön

Fredagen den 26 augusti.

Linn Björklund ledde årets andra pilgrimsvandring på Väderön. Ett 20-tal deltagare vandrade under samtal eller kontemplation längs stigar på norra delen av ön med avbrott för korta vilopauser bl.a. vid Grönskärsslätten (bild). Medhavda matsäckarna avnjöts under en längre rast på Bagganäsan.

Ny pilgrimsvandring på Ön

» Barndop i havet

Söndagen den 31 juli

Under söndagens gudstjänst på stranden vid Sandhamn döpte Göran Rosman två små kusiner i havet. Mer än 80 personer deltog varav många barn och ungdomar. Båtresan var subventionerad till halva taxan. Kollekt insamlades till Väderöfonden.

» Thorasamling

Onsdagen den 27 juli

Nanny avgick 18.30 för en utflykt med sälsafari och strandhugg i Kappelhamn (bilden) för Thorasamling och andakt på Kyrkogården. Ombord bjöds på sång och dragspelsmusik och under andakten även trumpet till psalmerna. I fjol och förrfjol ägde Thorasamlingen rum under en "kaplanvecka" på ön. I år inföll den mitt under kyrkveckan i Torekov. Liksom i fjol höll Göran Rosman andakten. Vid återkomsten till hamnen i Torekov spelade Christer Andreasson traditionsenligt tapto på sin trumpet.

» Konfirmandläger på Fyrplatsen

Lördagarna den 16 och 30 juli var det konfirmation i Torekovs kyrka

Fyrbostäderna på Hallands Väderö gästades under var sin arbetsvecka av två grupper konfirmander, som "sommarläste" i Torekov. Inför släkt och vänner i fullsatt kyrka redovisade respektive grupp upplevelser och lärdomar från sin lägervistelse på Ön och från den övriga "läsningen", som omfattade ytterligare två veckor i Församlingshemmet S:ta Thora.

» Sällskapets årsmötesexkursion

Lördagen den 9 juli

Anna Gunnert och Jan Lannér berättarAnna Gunnert färdigställer boken ”LILLA DÅRFINK!” om brevväxling mellan skogvaktaren på Hallands Väderö, Lorentz Wargren och hans fästmö Ingrid Sonesson. Anna berättade om bakgrunden till boken och läste stycken ur Lorentz' brev för lyssnarna, som slagit sig ner på en stenhäll vid grinden till Skogvaktarlyckan ett stenkast från Skogvaktargården. Ordföranden Jan Lannér kompletterade med inlägg om skogsbruket på Ön under perioden 1850 1920. Boksläpp i Bjäre Bokhandel lördagen den 23 juli. SHVN höll sitt årsmöte vid Sandhamn på förmiddagen. Läs mer om » Skogvaktargården och dess människor

» Den nya Väderöboken

Tisdagen den 5 juli

Boken Hallands Väderö – naturen och historien presenterades och signerades i församlingshemmet S:ta Thora vid Torekovs kyrka av författaren Urban Ekstam och illustratören Nils Forshed. Urban höll ett timslångt föredrag om bl.a. slaget vid Svolder och sillafisket under medeltiden.
Nils Forsheds originalakvareller till boken ställdes ut. Ett fyrtiotal ramade och lika många oramade målningar kunde köpas. Nils var på plats till den 8 juli och utställningen till den 17 juli. Visningen blev mycket uppskattad och flertalet akvareller fick nya ägare.

Urban Ekstam föreläser Från vernissagen i församlingshemmet

Onsdagen den 6 juli

Urban Ekstam och Nils Forshed guidade vid Kappelhamn och i Söndre skog med utgångspunkt i Väderöboken. Under exkursionen tog de upp ämnen som bete och skogsbruk på ön. Skogsbjörnbärens otroliga förmåga att breda ut sig visades mycket pedagogiskt och orsaker till ekdöden behandlades.

Urban Ekstam berättar  Kungseken beundras

» Fågelotta med Lars Svensson

Söndagen den 26 juni

FiskmåsungarGanska sent under fåglarnas häckningsperiod var det äntligen dags för årets fågelotta med Lars Svensson. 53 arter noterades.

Titta på pippinVitkindade "ungkarls-gäss" utan gässlingar

» Gudstjänst på Ön

Midsommardagen den 25 juni

Måndax spelar i hamnen före avgång Aftongudstjänst firades vid Sandhamn under ledning av pastoratets nye komminister Claes Vetterlein. Båtresan sponsrades av församlingen, Torekovs Turist- och badförening och Bjäre Shipping (Väderötrafiken). Måndax spelmän från Ängelholm deltog med fioler, träskofioler, gitarr och dragspel. Gruppen spelade först på piren i Torekov och sedan under och efter gudstjänsten på ön och några fortsatte spela på turbåten Sund under återresan.

Pastor loci Claes Vetterlein tycks dansa med MåndaxTid för andakt med psalmsång. Kantor Linn Björklund delar ut texter

» Kyrkorådet på Ön

Torsdagen den 16 juni

Torekovs kyrkoråd förlade sitt junisammanträde till Sandhamn på kvällen. Transporten dit skedde med R/B Gripen. Rådsledamöterna Henrik Bjuvsten och Nils-Åke Lundquist tjänstgjorde som befälhavare och förare. Kyrkoherde Fredrik Westerlund svarade för ledamöternas andliga spis och Katarina Krag för deras lekamliga.

Svall efter R/B GripenMedlemmar i Torekovs kyrkoråd

» Båstads kommun synade på Ön

Torsdagen den 16 juni

Kommuntjänstemännen ställde upp för fotografering vid FyrplatsenTjänstemän från Båstads kommun besökte Hallands Väderö för att kontrollera att gällande förordningar följs beträffande hygien, brandskydd, VA, m.m. Deltagarna passade på att ge varandra inblickar i sina respektive arbetsuppgifter. Man hade även ett arbetsplatsmöte. Kafé, toaletter, fyrbostäder och brandskyddsutrustning synades. En mindre grupp vandrade på eftermiddagen till Kappelhamn. Där delgavs församlingens representanter synpunkter på det planerade retreatcentret med konfirmationslägret i Skogvaktargården.

» Kyrkligt utbyte på Väderökaféet

Torsdagen den 9 juni

Billeholms församling arrangerade under ledning av Hannah Book en eftermiddagsutflykt till Väderön med kaffe och kanelbulle på kaféet i Sandhamn där John Henrysson från Torekov berättade om "Församlingens Ö".

» Väderöboken på Kulturen i Lund

Lördagen den 4 juni

Del av väggutställningen om Väderöboken på Kulturen i LundPå Kulturen i Lund öppnades en väggutställning om boken "Hallands Väderö - naturen och historien" med anledning av att författarna Urban Ekstam och Nils Forshed tilldelats Lengertz litteraturpris 2011 av Skånes Hembygdsförbunds styrelse. Torekovs församling, som beställt boken och själv förlägger den, representerades vid invigningen av Magnus Andrell och John Henrysson. Utställningen visas hela sommaren. Prisutdelningen ägde rum i Simrishamn i samband med Hembygdsförbundets stämma den 12 juni.

» Planering på Skogvaktargården

Fredagen den 27 maj

Magnus Andrell, Marianne Dahlbäck,Johan Krook från Ekologigruppen i Landskrona besökte Skogvaktargården tillsammans med förvaltarna och arkitektparet Månsson och Dahlbäck, som gjort ett programförslag till retreatplats med kapell och konfirmationsläger på platsen. Ekologigruppen gör den miljökonsekvensanalys, som krävs när det planeras ingrepp i ett Natura 2000-mråde. Om möjligt kommer ett kapell att inredas i den gamla logen före nästa sommar.

» Gymnasister guidade på Ön

Onsdagen den 25 maj

Vattenprovtagning från NannyLiksom hösten 2009 tog en naturvetarklass vid Kattegattsgymnasiet i Halmstad med sina utbyteselever från Innsbruck till Väderön för en guidad vandring. Det blåste så att mellaneuropéerna fick uppleva sjögång. Vid Sandhamnsbryggan och på återresan med Nanny tog läraren Nils Malmqvist vattenprover med en s.k. Rutterhämtare för bestämning av salthalten vid återkomsten till skolan.

» Pilgrimsvandring på Hallands Väderö

Lördagen den 21 maj

Under ledning av Linn Björklund arrangerade Svenska kyrkan en pilgrimsvandring på ön. Vandringen tog 3,5 timmar med några korta pauser för tankeord på vägen och en längre rast för mat och vila. Vädret visade sig från sin bästa sida men myggen var ihärdiga i Söndre skog.
En ny pilgrimsvandring på ön planeras till slutet av augusti.

» Fåren transporterades till Ön

30 april och 6 maj

I det strålande vädret på Valborgsmässoafton samlades folk på kajen i Torekov för att se på när 100 tackor och dubbelt så många lamm togs ombord på Nanny för överfart till sommarbetet på Hallands Väderö.
Den 6 maj var det kornas och hästarnas tur. Då landsattes 45 ungnöt och 8 russar på Väderön för att utföra sitt naturvårdasarbete.
Fåren till önFåren till ön

» Påskutfärd

24 april

Sällskapets påskexkursion den 24 april 2011 på temat "BLÄCKSVART VATTEN OCH ALSOCKLAR" gick till Söndre skogs alkärr: Pysmosse, Killekärret, Kappelhamnskärret, Ulagapskärret och Oakärret. I strålande vårväder guidade Jan Lannér 70 personer. Erica Elmberg, som skrivit en bok om Hallands Väderö (2000), fanns med. Årstiden, vädret och kunniga guider bidrog till att göra exkursionen mycket uppskattad.

  Tidigare aktiviteter

2012 - Loggbok

2012 - Verksamhet

2011 - Loggbok

2010 - Loggbok

2010 - Verksamhet

2009 - Loggbok

 Bidrag till loggboken

Till vår hemsida tar vi gärna emot bilder från exkursioner och enskilda utflykter på Väderön.

Skriv gärna datum och namn på personer, platser och eventuella växter och djur, som är viktiga på bilderna. En kort beskrivning av iakttagelser eller upplevelser i anslutning till bilderna höjer informationsvärdet.

Mejla John Henrysson för instruktion.

Svenska Kyrkan, Torekovs församling